Algemene Voorwaarden

Verhuurvoowaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst afgesloten tussen Atitlan Consulting BV (hierna ‘Plugout’ of ‘verhuurder’ genoemd) enerzijds en de in de verhuurbon geïdentificeerde natuurlijke persoon (hierna ‘huurder’ genoemd) anderzijds.

1.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomst is bepaald in de verhuurbon.

1.3 De verhuurovereenkomst betreft de in de verhuurbon gespecifieerde materialen binnen de categorieën Watersport, Camping, Trekking, Bike en Tenten in eigendom van Plugout. De materialen blijven tijdens de duur van de huurovereenkomst eigendom van Plugout.

1.4 De huurder is zich ervan bewust dat aan het gebruik van gehuurde materialen risico’s verbonden zijn (verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde). Risico’s kunnen in geen geval op de fabrikant van het materiaal of de verhuurder verhaald worden.

1.5 Bij ondertekening van de verhuurbon verklaart de huurder de gegevens betreffende de verhuur correct te hebben opgegeven om Plugout in staat te stellen het juiste materiaal in de juiste hoedanigheid en afstelling te voorzien.

1.6 De huurder erkent de hoedanigheid en de afstelling van de gehuurde materialen gecontroleerd te hebben bij ontvangst van het materiaal.

1.7 De huurder mag de gehuurde artikelen niet doorverhuren.

1.8 Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, heeft de huurder kennisgenomen van de toepasselijke voorwaarden.

 

Artikel 2: De Overeenkomst

2.1 De bindende huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurbon, bevestigd door Plugout, aan de huurder wordt bezorgd. De verhuurbon bevat een beschrijving van de gehuurde materialen, de identificatiegegevens van de huurder en de start- en einddatum van de huurovereenkomst.

2.2 Als het voorzien van de gevraagde materialen door Plugoute – omwille van materiaal dat onbeschikbaar is of andere oorzaken – onmogelijk is op de vermelde startdatum, tracht Plugout  in overleg met de huurder een vergelijkbaar artikel te leveren. In dat geval heeft de huurder het recht om de aangepaste verhuurbon te accepteren of de bestelling te annuleren. In geval van annulering betaalt Plugout eventueel vooruitbetaalde bedragen volledig terug.

 

Artikel 3: Huurprijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De huurprijs staat vermeld op de verhuurbon en geldt voor de huur van de materialen van start- tot einddatum zoals vermeld op de verhuurbon.

3.2 Wanneer gehuurde materialen vroeger dan de op de verhuurbon vermelde einddatum worden teruggebracht, zal Plugout geen vermindering van de huurprijs in rekening brengen. Indien het gebruik van de gehuurde materialen de op de verhuurbon vermelde einddatum overschrijdt, zal de huurprijs pro-rata verhoogd worden, rekening houdend met de supplementaire dagen.

3.3 Het tijdstip waarop de gehuurde materialen door de huurder afgehaald kunnen worden, wordt in onderling overleg overeengekomen tussen huurder en verhuurder.

3.4 De huurder betaalt bij afhaling van de gehuurde materialen de volledige huurprijs, zoals vermeld in de verhuurbon, die overeenstemt met de huurperiode. De huurder betaalt bij afhaling van de gehuurde materialen ook een waarborg zoals vermeld in de verhuurbon, bepaald op basis van hoeveelheid en type verhuurde materialen.

3.5 De betalingen geschieden ter uitbatingszetel van de verhuurder.

 

Artikel 4: Waarborg

4.1 De waarborg wordt door de huurder betaald bij het afhalen van het gehuurde materiaal. Het bedrag van de waarborg wordt vermeld op de verhuurbon.

4.2 De verhuurder behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, net als de kosten voor mogelijke reparaties of schoonmaak na het terugbrengen van de gehuurde materialen door de huurder.

4.3 De waarborg geeft nooit recht op intresten.

4.4 De waarborg zal direct na het inleveren van de gehuurde artikelen worden terugbetaald, of worden vrijgegeven via creditcard. Dit wel enkel op voorwaarde dat er bij het inleveren van de gehuurde artikelen geen schade wordt vastgesteld. Als er schade wordt vastgesteld zal deze ter plaatse moeten betaald worden.

4.5 Huurartikelen dienen schoon en droog te worden ingeleverd. Voor artikelen die niet schoon en droog ingeleverd worden, zijn de schoonmaakkosten berekend op basis van de vermelde categorieën:

Slapen: € 50 – Hike: € 50 – Koken: € 20.

 

Artikel 5: Duur van de huur

5.1 De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde de gehuurde materialen in ontvangst neemt op de afhaallocaties van de verhuurder. De huurder die nalaat het materiaal op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft onverminderd verbonden door de overeenkomst voor de huurtermijn vermeld in de verhuurbon of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven, met eventuele schadeloosstelling. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet-bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

5.2 De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.

Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht de gehuurde materialen te laten terughalen, zonder een beroep op de rechterlijke macht te moeten doen, onafhankelijk van de locatie waar het zich ook bevindt. Alle kosten voor het terughalen van de gehuurde materialen door de verhuurder zijn ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van de gehuurde materialen zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan 30% van de huurprijs per week, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 6: Aflevering en risico

6.1 Voorafgaand aan de verhuur, worden de gehuurde artikelen zorgvuldig gecontroleerd en getest door Plugout. Reeds bestaande beschadigingen worden op het moment van ophaling gemeld aan de huurder en vermeld in de verhuurbon.

6.2 De huurder wordt geacht de gehuurde materialen na ontvangst te controleren. Vaststellingen van beschadigingen of defecten met betrekking tot gehuurde materialen dienen door de huurder binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

6.3 Indien de huurder binnen 24 uur na ontvangst geen vastgestelde beschadigingen of defecten kenbaar gemaakt heeft, worden de gehuurde materialen geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals beschreven in de verhuurbon.

6.4 In het geval de huurder tijdig vastgestelde beschadigingen of defecten kenbaar gemaakt heeft en de gehuurde materialen niet voldoen aan de bepalingen van de huurovereenkomst, voorziet Plugout naar beste vermogen alternatieve materialen.

Tijdelijke gecommuniceerde vastgestelde beschadigingen of defecten vormen een rechtmatige grond voor het annuleren van de overeenkomst en geven de huurder het recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huurprijs en de betreffende huurwaarborg. De huurder heeft geen recht op compensatie voor gederfde winst van de verhuurder en/of claims van derden.

6.5 Gehuurde artikelen kunnen niet worden verzekerd via Plugout. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verzekeren van de gehuurde materialen.

6.6 De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, te starten op het moment van afhaling en eindigend op het moment van teruggave, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde materialen.

6.7 De verhuurder levert goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de huurder gebeuren steeds in de afhaallocaties van verhuurder. De huurder bevestigt op het moment van in ontvangstname van de gehuurde materialen, het juiste aantal en de goede staat van de materialen. Eventuele bezwaren dienen op het door verhuurder te behouden verhuurformulier vermeld te worden, bij gebreke waaraan alle aanspraken jegens verhuurder vervallen. Afhaling en in ontvangstname door huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

6.8 De huurder is aansprakelijk voor teruggave van de gehuurde materialen in de staat van onderhoud en aantal waarin die geleverd zijn. Onverminderd verhaal op derden, is huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil en minderwaarde, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten aanzien van de verhuurder.

6.9 De huurder is eveneens, gedurende de hele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade aan de zijde van derden voortkomende uit of in verband staande met de huurgoederen of het gebruik daarvan of veroorzaakt als gevolg van enig gebrek aan de goederen.

 

Artikel 7: Richtlijnen voor gebruik

7.1 Onder herinnering van hetgeen onder punt 6 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op zijn verplichting, die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van de gehuurde materialen, die tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en het gehuurde te gebruiken als een goede huisvader.

 

Artikel 8: Annulering

8.1 Bij annulering tot twee weken voor de verhuurperiode zal het betaalde voorschot volledig teruggegeven worden in de vorm van een cadeaubon.

8.2 Bij annulering minder dan twee week voor de verhuurperiode wordt het betaalde voorschot niet vergoed.

Uitzonderingen:

  • Op vertoon van een geldig doktersattest met datum, ‘van voor de aanvang van de verhuurperiode,’ heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het voorschot.
  • Indien de klant bij Plugout vergelijkbare artikelen uit zijn verhuur heeft aangekocht, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het voorschot. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Plugout  is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zich tot de netto factuurprijs van de overeenkomst.

9.2 Plugout is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers verstrekte technische gegevens en informatie en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de gehuurde artikelen.

9.3 Vanaf het moment dat de gehuurde materialen ter beschikking gesteld worden van de huurder, is de huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is eraan gehouden om alle hieruit voortvloeiende kosten aan Plugout te vergoeden.

 

Artikel 10: Bevoegdheid

10.1 Alle betwistingen i.v.m. de verhuring behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht in wiens rechtsgebied de zetel van de verhuurder gevestigd is.

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Onderneming: Atitlan Consulting BV
2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht, en waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
3. Producten: alle lichamelijke roerende zaken en advies die de Klant kan aankopen bij de Onderneming, in het bijzonder hike-uitrusting. 
4. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de Klant plaatst bij de Onderneming.
5. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten tussen de Onderneming en de Klant.
2. De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website XXX, op de achterzijde van de Bestelbon en op de achterzijde van de factuur. De voorzijde verwijst daarbij steeds naar de achterzijde.
3. De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.
4. De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.
5. Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
 
Artikel 3 – Aanbod en prijzen
 
1. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
2. De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
3. Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten steeds in euro (€) en exclusief BTW . Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
4. De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
5. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen. De Klant wordt hiervan verwittigd middels de Bestelbon en op de factuur.
 
Artikel 4 – Bestelling
 
1. De Onderneming maakt van elke bestelling een Bestelbon met een uniek bestelnummer op in tweevoud, waarvan de ene voor de Klant en de andere voor de Onderneming bestemd is. 
2. Indien de Klant op afstand een bestelling plaatst en de bestelling wordt geleverd in diens handelszaak tijdens zijn afwezigheid (zie artikel 5 – Levering), dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming de Bestelbon voor de Klant in diens handelszaak achterlaat als bewijs van de op afstand geplaatste bestelling. Op de Bestelbon wordt dan genoteerd dat de Klant afwezig was bij levering.
3. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie met de Onderneming betreffende de bestelling.
4. De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.
 
Artikel 5 – Levering
 
1. De Onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.
2. De levering aan de Klant vindt plaats op het ogenblik dat de Producten fysiek ter beschikking worden gesteld aan de Klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de Onderneming en de Klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant.
3. Levering geschiedt in principe uiterlijk 40 dagen na het plaatsen van de bestelling door de Klant. De Onderneming maakt weliswaar elk voorbehoud en verbindt zich tegenover de Klant niet tot een bepaalde leveringsdatum.
4. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, beschikt de Klant niet over de mogelijkheid de Producten zelf op te halen op de zetel van de Onderneming of enig ander vestigingsadres.
 
 
Artikel 6 – Factuur en betaling
 
1. De betaling door de Klant aan de Onderneming voor de aankoop van een of meerdere Producten geschiedt als volgt:
a. op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, brengt de Onderneming een voorschot van 30% van het totaal verschuldigd factuurbedrag in rekening.  Dit voorschot is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Klant, bij gebreke waarvan er geen Bestelbon wordt opgemaakt, de uitvoering van de bestelling niet wordt gestart en de er met andere woorden geen koop-verkoop plaatsvindt.
”
b. op het ogenblik dat de Onderneming de Producten ter beschikking heeft voor levering aan de Klant, brengt de Onderneming  het saldo van 70% van het totaal verschuldigde factuurbedrag in rekening.  Dit saldo is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Klant, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de koop-verkoop te ontbinden wegens grove tekortkoming aan de zijde van de Klant, onverminderd het recht op schadevergoeding ten voordele van de Onderneming.  Deze schadevergoeding bedraagt minstens het reeds betaalde voorschot vermeld in punt a. hierboven, wat met andere woorden definitief verworven blijft door de Onderneming.
2. Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten en het toepasselijke BTW-tarief.
3. Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE40 8601 1471 0663.
4. In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.
5. In geval van laattijdige betaling door de Klant, is de Onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten.
6. In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
7. Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.
8. Indien de factuur op vraag van de Klant gericht wordt aan een derde, blijft de Klant gehouden tot de betaling van het factuurbedrag indien de derde om eender welke reden niet overgaat tot tijdige en volledige betaling van de desbetreffende factuur.
9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 
 
Artikel 7 – Conformiteit van de Producten 
 
1. De Onderneming verbindt er zich toe de bestelde Producten te leveren vrij van gebreken.
2. Indien de Producten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de zeven werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.
3. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd. 
4. De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.


Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.


Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van de verkoper zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.